Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

INTERNÉ ZÁSADY, PRÁVA A POVINNOSTI

Realitná kancelária DESIRE REAL, s.r.o. a DESIRE REALITY, s.r.o. pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne, najmä rešpektuje princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Riadime sa internou smernicou, ktorá bola schválená a je účinná od 25.5.2018. Základné zásady, práva a povinnosti sú:

 1. Rešpektujeme ústavou garantované právo na súkromie našich klientov, a preto ich osobné údaje (ďalej len „OÚ“) nezverejňujeme bez ich výslovného a dobrovoľného súhlasu. OÚ našich klientov neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, o ktorej by nemali vedomosť, resp. v prípade plnenia našich zákonných povinností voči štátom oprávneným osobám (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia a pod.) Takto poskytované údaje sú v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tejto osobe poskytnuté.
 2. Zbierame len tie údaje, ktoré sú s ohľadom na štádiu obchodu nevyhnutné za účelom  uzatvorenie jednotlivých zmluvných dokumentov.
 3. Rešpektujeme právo na správnosť nami zbieraných osobných údajov, preto nás klienti môžu kedykoľvek informovať o zmene, resp. potrebe opravy chybných údajov. Snažíme sa uvedené kroky realizovať v našich systémoch bezodkladne po doručení riadne žiadosti o opravu/zmenu osobných údajov v našich systémoch (adresa pre doručenie žiadosti o opravu/zmenu OÚ je info@desire.sk, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.
 4. K likvidácii spracovávaných osobných údajov pristupujeme rovnako zodpovedne. V prípade, ak odpadne zmluvný resp. právny dôvod na ich spracovávanie a uchovávanie, sú osobné údaje našich klientov likvidované. Lehota, v ktorej sú údaje likvidované sú uvedené pri jednotlivých účeloch ich zberu a spracovávania, teda najmä v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú zo strany našich klientov uzatvárané. V prípade uzatvorenia konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, sme povinní zo zákona o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, uchovávať zmluvné dokumenty v lehote 5 rokov odo dňa ich uzatvorenia.
 5. Sme pripravený kedykoľvek na požiadanie ktorejkoľvek dotknutej osobe poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú spracovávania jej osobných údajov a to spôsobom, ktorý dotknutá osoba buď výslovne uvedie, resp. v prípade mailovej komunikácie zaslaním mailu na adresu udanú dotknutou osobou v príslušnej žiadosti. Žiadosti o poskytnutie uvedených informácií prosím zasielajte na adresu sídla spoločnosti uvedenú v záhlaví, alebo e-mailom na info@desire.sk.
 6. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať alebo obmedziť. V takom prípade, ak tomu nebránia žiadne zákonné dôvodu, resp. nie je nevyhnutné ich spracovávať alebo uchovávať v súvislosti s plnením zmluvy, sú tieto OÚ likvidované najneskôr do 2 mesiacov odo dňa posúdenia žiadosti Dotknutej osoby. O tomto je dotknutá osoba bezodkladne informovaná ako aj o dôvodoch, pre ktoré nie je možné jej žiadosti o vyhovieť požadovaným spôsobom.
 7. Klient má taktiež právo na prenosnosť OÚ v súlade so žiadosťou doručenou na adresu info@desire.sk okrem prípadom, ak OÚ nie sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, alebo tomu bránia zákonné dôvody. O posúdení žiadosti na prenos OÚ sú naši klienti bezodkladne informovaní.
 8. Naša komunikácia vo vzťahu ku klientom prebieha prednostne e-mailom. Naše vyjadrenia koncipujeme jasne a zrozumiteľne, tak aby sa zabránilo účelovému výkladu z ktorejkoľvek strany.
 9. Požadované informácie o spracovávanie OÚ oznamujeme našim klientom bezplatne. Iba v prípade písomného vyjadrenia na opätovne podanú zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť, môžeme požadovať poplatok v sume našich oprávnených nákladov na jej vybavenie (vyhotovovanie fotokópií, overených fotokópií, poštovného a pod.)
 10.  Incidenty – v prípade porušenia ochrany OÚ postupujeme v súlade so zákonom, teda najneskôr do 72 hodín o vzniknutom incidente informujeme Úrad na ochranu osobných údajov SR vrátane klienta, ktorého údaje mohli byť takýmto spôsobom porušené a takéto porušenie predstavuje vysoké riziko pre práva nášho klienta.
 11.  Klient má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 12.  Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia sú povinní sa oboznámiť a rešpektovať tieto Interné zásady, práva a povinnosti ochrany OÚ, najmä sú povinní zabezpečiť svoje činnosti tak, aby nedochádzalo k prípadom porušenia ochrany OÚ, neustále preverovať svoje činnosti, či nedošlo k zvýšeniu rizika pre ochranu OÚ a taktiež sú povinní nás bezodkladne informovať o prípadoch porušenia ochrany OÚ na ich strane.

Interné zásady, práva a povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom: 25.5.2018.