Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

VPS Nájom

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

K SPROSTREDKOVANIU NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI V PROGRAME NÁJOM PLUS+ 

 

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len „Podmienky“ alebo len „VPS“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním nájmu alebo podnájmu nehnuteľností, vyplývajúce z uzatvorenej Dohody o sprostredkovaní „(ďalej aj ako „Dohoda“), ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia ustanoveniami Dohody, ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi Ustanovenia Dohody majú prednosť pred ustanoveniam týchto Podmienok.
 2. Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

 1. Pojmy uvedené v tomto Článku veľkým začiatočným písmenom majú týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam uvedený v tomto Článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

Dohoda – Dohoda o sprostredkovaní (sprostredkovateľská zmluva) alebo Súhlas so zaradením do ponuky RK je Dohoda, na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ako bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.

Nájomná zmluva – zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

Nehnuteľnosť – nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v bode (B) Dohody.

Nevýhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom alebo si zabezpečiť uzatvorenie samotnej Zmluvy aj svojpomocne.

Paušálna náhrada výdavkov – paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z Dohody. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc vrátane právnej asistencie poskytnutej advokátskou kanceláriou. Ak sa Strany nedohodli inak, Paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená v bode (C) Dohody. Strany vyhlasujú, že takto určená Paušálna náhrada výdavkov je dostatočná a primeraná.

Realitné služby – sprostredkovanie uzavretia Zmluvy.

Sprostredkovateľ – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Dohody, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Dohode alebo Podmienkach. Medzi Vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Dohody vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať prenájom Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Dohoda o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa) alebo svojpomocne. Ustanovenia týchto Podmienok sú účinné a pre obe Strany Dohody záväzné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

Záujemca – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

Zmluva – Nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou.

 

Článok III.

PREDMET DOHODY

 1. Sprostredkovateľ sa na základe tejto Dohody zaväzuje, že bude vyvíjať činnosti smerujúce k tomu, aby mal Záujemca príležitosť uzavrieť Nájomnú zmluvu na Nehnuteľnosť s treťou osobou. Nájomnou zmluvou sa na účely tejto Dohody rozumie akákoľvek odplatná zmluva, na základe ktorej Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania. (Nájomná zmluva ďalej len ako „Zmluva“).
 2. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi províziu za predpokladu, že k naplneniu predmetu tejto Dohody dôjde v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa a to spôsobom a formou, ako je upravené v Článku  V. tejto zmluvy. 

 

Článok IV.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Dohody.
 2. Sprostredkovateľ je povinný oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.
 3. Sprostredkovateľ je povinný vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu na Nehnuteľnosť.
 4. Strany sa dohodli, Sprostredkovateľ bude Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií, tak ako je uvedené v bode (C) Dohody.
 5. Rozsah služieb, ktoré poskytne Sprostredkovateľ Záujemcovi pri sprostredkovaní Nehnuteľnosti prostredníctvom služby Nájom+ je uvedený  v časti (H) Dohody.
 6. Uvedené služby nie je Sprostredkovateľ povinný poskytnúť v prípade, ak mu na poskytnutie služby nie je poskytnutá nevyhnutná súčinnosť zo strany Záujemcu alebo tretej osoby (nájomcu). 
 7. Záujemca má možnosť si u Sprostredkovateľa individuálne doobjednať doplnkové služby spojené s Nájmom plus+. Rozsah doplnkových služieb a ich cenník sú uvedené na webovom sídle Sprostredkovateľa, resp. tvorí prílohu Dohody. Objednanie doplnkovej služby je účinné, ak dôjde k  jej vzájomnému odsúhlaseniu oboma stranami (stačí emailom).

Článok V.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

 1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa.
 2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.
 3. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti.
 4. Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba "Maklér") a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.
 5. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Dohody. Záujemca je povinný na vyžiadanie odovzdať Sprostredkovateľovi dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie záväzkov z Dohody.
 6. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným Sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke); v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.
 7. Záujemca uzatvorením tejto Dohody udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod. 
 8. Záujemca môže zaslať sťažnosť alebo podnet Sprostredkovateľovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo poštou na adresu uvedenú v tejto Dohode. Uvedené podnety a sťažnosti budú Sprostredkovateľom vybavené bez zbytočného odkladu.

 

Článok VI.

PROVÍZIA

Všeobecné ustanovenia

 1. Ak je sprostredkovanie nájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky a cena nehnuteľnosti“, časť Provízia Sprostredkovateľa“. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.
 2. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.
 3. Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednostranne započítať.
 4. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.
 5. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo po skončení platnosti Dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.
 6. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Paušálnu náhradu výdavkov, ak Záujemca napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu napokon odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu (predstieraný záujem).
 7. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal ohliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v  prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy.
 8. Paušálna náhrada výdavkov určená je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.
 9. Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa Dohody..

Ustanovenia k službe Nájom

 1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy, t.j. Záujemca uhrádza províziu v hotovosti/ bankovým prevodom na účet Sprostredkovateľa. Strany sa dohodli, že výška provízia je určená v bode (C) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky a cena nehnuteľnosti“, časť Provízia Sprostredkovateľa“.

Ustanovenia k službe Nájom+

 1. Strany sa dohodli, že provízia určená v bode (C) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky a cena nehnuteľnosti“, časť Provízia Sprostredkovateľa“ bude pripočítaná k prvému nájomnému, pričom toto zvýšené prvé nájomné uhrádza nájomca. Záujemca príjme províziu od tretej strany v mene Sprostredkovateľa a následne vydá províziu Sprostredkovateľovi  v súlade s čl. 6.2.
 2. Pokiaľ sa strany sa dohodli, že provízia určená v bode (C) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky a cena nehnuteľnosti“, časť Provízia Sprostredkovateľa“ bude  hradená pomerom 50:50 (Záujemca: Tretia strana), provízia je splatná pri podpise Zmluvy.  Záujemca a Tretia strana uhrádza províziu v hotovosti/ bankovým prevodom na účet Sprostredkovateľa v deň podpisu Zmluvy.

 

Článok VII.

DORUČOVANIE

 1. Písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme sa doručujú druhej strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú adresu, ktorú druhá strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu (napríklad tak, že z určitej e-mailovej adresy odoslala druhej strane e-mail).
 2. Písomnosti v listinnej forme sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. Správy doručované elektronickou poštou (e-mailom) sa považujú za doručené v deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 3. Komunikácia medzi stranami Dohody prebieha prednostne e-mailom alebo telefonicky. Druhou stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje za doplnenie alebo zmenu Dohody.
 4. Strana, ktorá zmenila svoju adresu je povinná bez zby­točného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú stranu Dohody.

 

Článok VIII.

ZÁNIK DOHODY

 1. Dohoda zaniká splnením jej predmetu, písomnou dohodou strán, príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu. Dohoda zaniká aj výpoveďou alebo odstúpením, a to podľa podmienok uvedených v nasledujúcich odsekoch.
 2. Strany sa dohodli, že túto Dohodu uzatvárajú na dobu neurčitú.
 3. Každá zo Strán oprávnená Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená výpoveď.
 4. Záujemca má právo odstúpiť od tejto Dohody bez uvede­nia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Dohody uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Dohody. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Dohody Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Dohody (napríklad prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v Dohode. Na tento účel môže Záujemca použiť vzorový formulár na odstúpenie od Dohody, ktorý je odovzdaný Záujemcovi. Lehota na odstúpenie od Dohody je zacho­vaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Dohody pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Dohody.
 5. Po odstúpení od Dohody Sprostredkovateľ vráti Záujem­covi všetky platby, ktoré Záujemca uhradil Sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím Dohody. Platby budú Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doru­čené oznámenie o odstúpení od tejto Dohody. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil Záujemca, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Dohody počas lehoty na odstúpenie od Dohody, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto Dohody.
 7. Záujemca nemôže odstúpiť od Dohody, ak sa poskytova­nie služieb v zmysle Dohody začalo s výslovným súhlasom Zá­ujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb v zmysle Dohody právo na odstúpenie od Dohody, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služieb v zmysle Dohody.

 

Článok IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Dohode je možné vykonať iba po dohode strán.
 2. Podmienky sú súčasťou Dohody uzavretej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa spravujú Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia Dohody.
 3. Ak by sa niektoré ustanovenie Podmienok stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné alebo neúčinne, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť príslušné ustanovenie platným ustanovením, ktoré bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.
 4. Dohoda a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod.
 6. Záujemca svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania sprostredkovateľských služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. a vyhlasuje, že bol riadne poučený, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí sprostredkovateľských služieb právo na odstúpenie.
 7. Záujemca svojím podpisom potvrdzuje, že súčasne s exemplárom tejto Dohody od Sprostredkovateľa prevzal aj nasledovné dokumenty:  Poučenie o ochrane osobných údajov, Poučenie o možnosti reklamácie, Poučenie o alternatívnom riešení sporov, Vzorový formulár na odstúpenie. Záujemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2028 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 8. Záujemca berie na vedomie, že obe spoločnosti: DESIRE REAL, s.r.o., Muškátová 2605/32, 901 01 Pezinok, IČO:47 312 246 a DESIRE REALITY, s.r.o., Muškátová 2605/32, 901 01 Pezinok, IČO:52 038 084 spracovávajú  inzertné ponuky v jednotnom realitnom systéme a zverejňujú inzerciu v spoločnom mene na zazmluvnených realitných portáloch. 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.apríla 2024.

 

Príloha:

Vzorový formulár na odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní (12.76 kB)  Otvoriť Stiahnuť