Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Etický kódex

Čestnosť / Odbornosť / Spolupráca


PREAMBULA

Etický kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov, pravidiel správania sa, práv a povinností Zástupcov realitnej kancelárie DESIRE REAL s.r.o. a DESIRE REALITY, s.r.o. ďalej aj ako "Realitná kancelária alebo RK"

I. DESIRE REAL s.r.o.

(1) Realitná kancelária je spoločnosť pôsobiaca v oblasti realít.

(2) Zástupcom realitnej kancelárie ďalej aj ako "Zástupca RK" je osoba poverená výkonom realitného makléra, ktorý je zmluvne oprávnený vykonávať činnosti dohodnuté podľa Zmluvy o obchodnom zastúpení spoločnosti.

II. ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Článok 1
Všeobecné zásady a povinnosti člena

(1) Zástupca RK pri výkone činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Zástupca RK vystupuje vždy vo vlastnom mene alebo v menej RK, ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) Zástupca RK sa musí správať vždy tak, aby si zabezpečil dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.

(3) Zástupca RK je odborníkom v oblasti v ktorej pôsobí a svoju odbornosť neustále zvyšuje. Zástupca RK je povinný sa aspoň 1 x za 36 mesiacov odborne preškoliť odborníkmi, resp. spoločnosťami v oblasti realít (Realitná únia SR, NARKS...). Zástupca RK je povinný získať najneskôr do 24 mesiacov pôsobenia v RK certifikát odbornej spôsobilosti v oblasti realít. Certifikáciu vykonáva Realitná únia SR, alebo NARKS.

(4) Zástupca RK pri poskytovaní služieb vždy dbá na napĺňanie cieľov klientov a uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.

(5) Zástupca RK poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť a na ktoré má zákonom vyžadované oprávnenie. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo odborníka priamo prizvať k vyriešeniu prípadu.

(6) Zástupca RK vystupuje a jedná vždy tak, aby zostalo zachované dobré meno spoločnosti.

(7) Zástupca RK sa pri výkone činnosti správa vždy tak, aby jeho konanie nespôsobilo ujmu inému zástupcovi RK, prípadne členom únií a združení. 

(8) Zástupca RK je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, stanovy a vnútorné predpisy.

Článok 2
Povinnosti člena vo vzťahu ku klientovi

(1) Zástupca RK vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby.

(2) Zástupca RK poskytuje klientovi len informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne.

(3) Zástupca RK musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, spolupracujúceho kolegu alebo člena únie, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.

(4) Zástupca RK uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V konfliktnej situácii hľadá pre klienta (klientov) najvhodnejšie riešenie cestou zmieru.

(5) Zástupca RK je ďalej povinný:

(a) informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odmene (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,

(b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

(c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,

(d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

(e) starostlivo nakladať s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

(f) chrániť osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením.

(6) V prípade, ak Zástupca RK prijíma od klienta preddavok na svoju odplatu (odmenu), je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(7) V prípade, ak Zástupca RK prijíma peňažné prostriedky od klienta, ktoré nemajú charakter odplaty za už poskytnuté poradenstvo, za sprostredkovateľské služby alebo dodaný tovar, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Po realizácii každého obchodného prípadu je Zástupca RK povinný svoju odplatu klientovi riadne vyúčtovať.

(8) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je Zástupca RK povinný ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je Zástupca RK povinný bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je Zástupca RK povinný klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotil reklamáciu ako nedôvodnú.

III. SPOLUPRÁCA MEDZI ZÁSTUPCAMI RK  A ČLENMI ZDRUŽENÍ

(1) Zástupcovia RK  a Členovia Únie, prípadne NARKS sa k sebe správajú za každých okolností korektne a zdvorilo.
(2) Zástupcovia RK sa snažia vyvinúť maximálne úsilie, aby predišli prípadným nezhodám, konfliktom alebo nedorozumeniam medzi nimi, ich klientmi alebo ich zástupcami.
(3) Každý Zástupca RK je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli smerovať alebo mať za následok prebratie klienta inému Zástupcovi RK, či členovi Únie s cieľom vylúčiť ho z obchodného prípadu, alebo klienta od spolupráce s iným Zástupcom RK odradiť.

IV. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Porušenie interných dohôd a pravidiel podľa Zmluvy o obchodnom zastúpení  a/ alebo Etického kódexu vzniká právo spoločnosti DESIRE REAL, s.r.o. a DESIRE REALITY, s.r.o. na disciplinárne rokovanie a sankcionovanie Zástupcu RK .

(2) Kódex je vnútorným predpisom RK. Vnútorné predpisy sú záväzné pre všetkých Zástupcov RK. RK si vyhradzuje právo tento kódex meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nového kódexu alebo vnútorných predpisov, a to najmä v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského, technického prostredia alebo vnútorných potrieb spoločnosti. RK je oprávnená vykonávať jednotlivé časti tohto kódexu formou vnútorných predpisov, ktorými sú smernice a uznesenia. Nové znenie kódexu alebo vnútorný predpis nemá spätnú účinnosť.

(3) Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť 1.1.2014.