Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Realitný slovník: Časť od K do L

Pridané: 13.9.2023

V časti realitný slovník  Vám vysvetlíme základné pojmy z oblasti realít a financií, tak aby ste nám dokázali jednoduchšie porozumieť. Vieme, že hovoríme svojim odborným jazykom. Je na čase, aby ste aj  nám porozumeli.  

ČASŤ: od K do L

Zdroj: DESIRE REAL, s.r.o, Wikipédia, Realitná únia SR

K

Kancelárska budova
Budova používaná primárne na komerčné aktivity, nebytové účely, ako napríklad na administráciu a kancelárske služby.

Kataster nehnuteľností
Súbor údajov o nehnuteľnostiach obsahujúcich ich súpis a popis, geometrické a polohové určenie. Súčasťou katastra nehnuteľností  je evidencia vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Predmetom katastra nehnuteľností sú pozemky v podobe parciel, budovy spojené so zemou pevným základom, vybrané stavby spojené so zemou pevným základom, a byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Katastrálna mapa
Je verejná listina, ktorou je určené umiestnenie nehnuteľnosti v teréne formou zákresu v mape. Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnom katastrálnom odbore za správny poplatok v kolkoch 8 EUR. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete. Je to polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktorú sú predmetom katastra nehnuteľností. Pozemky sa v katastrálnej mape označujú parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov, budovy sú zobrazené podľa svojho vonkajšieho obvodu. Katastrálne mapy sú štátnym mapovým dielom.

Katastrálny úrad
Je úrad zriadený štátom. Úrad zaoberajúci sa vedením údajov o nehnuteľnostiach. Sú v ňom zapísané práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo, právo odpovedajúce vecnému bremenu, predkupné právo, pokiaľ má mať účinky vecného práva, a iné práva, pokiaľ boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam). Katastrálny úrad sa nachádza v každom okresnom meste, pričom v súčasnosti sú označené ako katastrálne odbory.

Katastrálny operát 
Všetky listiny a dokumenty z jedného katastrálneho územia.

Katastrálne územie
Katastrálne územie je územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov. V súbore popisných informácií sa katastrálne územie eviduje kódom (identifikačným číslom územno-technickej jednotky - IČÚTJ), názvom a výmerou.

Kolaudácia
Kolaudácia je proces schvaľovanie o povolení užívania nehnuteľnosti.

Kolaudačné rozhodnutie
Rozhodnutie príslušného stavebného úradu, že objekt spĺňa patričné stavebné, hygienické a protipožiarne normy a že povoľuje jeho užívanie pre účel, pre ktorý je kolaudovaný. Kolaudačné rozhodnutie nahrádza pôvodný doklad Povolenie o užívaní stavby. V KR môžu byť stanovené chyby a nedorobky a stanovený termín na ich odstránenie staviteľom.

Komplexná pozemková úprava
Činnosť, pri ktorej sa usporiadavajú vlastnícke práva k pozemkom a s nimi súvisiace vecné bremená a ďalej sa pozemky priestorovo a funkčne upravujú, zlučujú alebo delia zabezpečuje sa prístupnosť k pozemkom a vytvárajú sa podmienky k ochrane pôdneho fondu, zveľaďovaniu krajiny, zúrodneniu, hospodáreniu a k zvýšeniu ekologickej stability.

Konsolidácia
Konsolidácia dlhu znamená premenu lehoty splácania zlúčenia viacerých pohľadávok. Zvyčajne sa premieňa krátkodobý dlh v dlhodobý (konsolidovaný) súčasne s úpravou platobných podmienok, najmä výšky úroku.

Kúpna zmluva
Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe ktorej sa prevádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. Musí mať písomnú formu ak ide o nehnuteľnosť a musí obsahovať identifikáciu predávajúceho, kupujúceho, predmet kúpy a kúpnu cenu, dátum a podpis (podpis predávajúceho musí byť osvedčený).

Kvitancia
Súhlas  Záložného veriteľa (teda banky, ktorá má pohľadávku zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnosti) s výmazom, adresovaný najčastejší Katastru nehnuteľností, obsahom ktorého je súhlas resp. vzdanie sa záložného práva voči nehnuteľnosti, na základe splatenej pohľadávky.

L

List vlastníctva 
Doklad obsahujúci všetky verejné informácie o jednej parcele (vlastníci, rozmery, účel využívania). Zároveň obsahuje informácie o obmedzení v nakladaní s nehnuteľnosťou (hypotéka, povinnosť strpieť napr. obecný vodovod na pozemku … ). Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti tých istých vlastníkov, avšak nachádzajúcich sa v tom istom katastrálnom území. List vlastníctva – preukazuje vlastnícke práva osoby k nehnuteľnosti.

Loft
Loft, alebo aj Loftový byt. Veľký byt, ktorý vznikol prestavbou nevyužívaných hál, fabrík alebo iných priemyselných priestorov. Byty majú vysoké stropy, neomietnuté steny priznávajú konštrukciu.

Lomový bod
Je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Lodžia (Loggia)
Malá terasa, ktorá nevystupuje z pôdorysu domu ( jej výmera je vlastne na úkor priľahlej miestnosti). V našich podmienkach sa jedná o prvok pre panelovú zástavbu.

LTV
Je z anglického slova Loan to value ratio a uvádza sa v percentách. Ukazovateľ výšky úveru v pomere k hodnote nehnuteľnosti. Napríklad pri hypotéke 90-tisíc eur a hodnote kupovanej nehnuteľnosti na úrovni 100-tisíc, je LTV 90 %. V kríze (pri poklese cien nehnuteľností) sa môže LTV zvýšiť aj nad 100 percent, čo znamená, že ani predaj založenej nehnuteľnosti nemusí stačiť na splatenie úveru.


 

Nenašli ste v tejto časti od K do L nejaký realitný alebo finančný pojem, ktorý Vás zaujíma?
Napíšte nám, mi Vám odpovieme. 

 

Autor: Mária Cillerová, RSc.