Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Realitný slovník: Časť od F do J

Pridané: 10.8.2023

V časti realitný slovník  Vám vysvetlíme základné pojmy z oblasti realít a financií, tak aby ste nám dokázali jednoduchšie porozumieť. Vieme, že hovoríme svojim odborným jazykom. Je na čase, aby ste aj  nám porozumeli.  

ČASŤ: od F do J

Zdroj: DESIRE REAL, s.r.o, Wikipédia, Realitná únia SR

F

Fyzická osoba (FO)
Osoba, ktorá nadobúda právnu subjektivitu momentom narodenia, stráca ju momentom smrti. Fyzická osoba nadobúda spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu plnoletosťou, to znamená dovŕšením 18.roku života.

Fyzická osoba – podnikateľ
Osoba, ktorá podniká na základe príslušného oprávnenia (napr. živnostník). Je to právny subjekt, ktorý vstupuje do právnych vzťahov pod vlastným menom, vymedzuje si predmet podnikania, vykonáva činnosť samostatne, nesie podnikateľské riziko, základným cieľom podnikateľa je dosahovanie zisku, podniká na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť, pričom ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Financovaná nehnuteľnosť
Nehnuteľnosť, na ktorej obstaranie či technické zhodnotenie (rekonštrukcia, modernizácia a pod.) bol poskytnutý úver.

Fixácia úrokovej sadzby
Vyjadruje platnosť úrokovej sadzby resp. frekvenciu jej zmeny. Pri ročnej fixácii sa mení úroková sadzba k výročiu a platí opäť jeden rok. Pri zmene úrokovej sadzby sa premietne zmena BRIBORu, ktorý je zložkou úrokovej sadzby.

Fixná úroková sadzba
Sadzba stanovená v %, ako nemenná sadzba v priebehu celého úverového vzťahu alebo na vopred dohodnutý časový úsek t.zv. fixácia obdobia (väčšinou na 1, 3, 5 alebo 10 rokov).

Fond opráv, údržby a prevádzky (skrátene fond opráv)
Fond opráv sa napĺňa mesačne vlastníkmi bytových jednotiek, a to príspevkami podľa výšky podielu vlastníka bytovej jednotky na spoločných priestoroch domu (zvyčajne sadzba na m2). Táto výška podielu je uvedená v prehlásení vlastníka a aj vo výpise listu vlastníctva miestneho príslušného katastrálneho úradu. Spravidla sa fond opráv vytvára podľa celkovej plochy danej bytovej jednotky k súhrnu podielu všetkých plôch bytových a nebytových jednotiek, nakoľko aj vyššie uvedený podiel je zostavený podľa tohto ukazovateľa. Fond opráv je určený k údržbe a opravám spoločných častí domu (opravy strechy, fasády, rozvodov, vchodovej brány...). Zároveň sa z fondu uhrádzajú aj iné poplatky, ako napr. dane z nehnuteľnosti, poistenie budov a iné poplatky, ktorých podiel alebo rozúčtovanie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako tvorba fondu opráv.

G

Geometrické určenie nehnuteľnosti a katastrálneho územia
Určenie tvaru, rozmeru, hraníc nehnuteľnosti a katastrálneho územia.

Geometrický plán
Technický podklad a neoddeliteľná súčasť listín, podľa ktorých má byť uskutočnený zápis do katastra nehnuteľností, ak je potrebné predmet zápisu zobraziť do katastrálnej mapy. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra.

H

Homestaging
Homestaging alebo dizajnérsku prípravu nehnuteľnosti na predaj/ prenájom. Homestaging je služba interiérového dizajnéra "Homestagera", ktorý zatraktívni Vašu nehnuteľnosť za účelom rýchleho a úspešného predaja alebo prenájmu a následnej profesionálnej prezentácie na realitnom trhu. Cieľom homestagingu je za malé finančné náklady, pri jednoduchej úprave prvkov interiéru a exteriéru vytvoriť priestor, ktorý je pocitovo vzdušný, čistý a príťažlivý.

Hypotekárna banka
Banka špecializovaná na poskytovanie hypotekárnych úverov.

Hypotekárny úver
Špecifický druh úveru, poskytnutý účelovo, na investície do nehnuteľnosti a zabezpečený nehnuteľnosťou. Hypotekárny úver poskytuje hypotekárna banka. Jedná sa o úver zaistený záložným právom k nehnuteľnosti. Zaisťovaná nehnuteľnosť môže byť aktuálna nehnuteľnosť, alebo nehnuteľnosť vo výstavbe. Zaistenie nehnuteľnosti môže poskytnúť aj iná osoba od dlžníka. Pozri aj Dodatočné zabezpečenie hypotekárneho úveru.

Hodnota nehnuteľnosti 
Podkladom pre určenie hodnoty nehnuteľnosti bankou je znalecký posudok súdneho znalca z odboru oceňovania nehnuteľností.

Holobyt 
Holobyt je byt vo výstavbe, ktoý nie je dokončený do fázy užívania. Zvyčajne sú dokončené podlahové potery, vstupné dvere, okná a radiátory. Klient si musí dorobiť byt na svoje náklady a to prevažne podlahy, sanitu, osadiť kuchynskú linku. Vyšším štádiom dokončenia rozostavaného bytu je štandard. Pozri štandard.

I

Intravilán 
Je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy, záhrady, komunikácie, súkromnú a verejnú zeleň, toky a vodné plochy. V takomto prípade je hranica medzi intravilánom a extravilánom obvykle vedená po spoločnom vonkajšom obvode zastavaných a priliehajúcich plôch. Do intravilánu obvykle nie sú zahrnuté osamelé budovy, menšie osady, osamotené priemyselné a poľnohospodárske budovy či areály.

Inkaso
Jeden z nástrojov platobného styku, pričom veriteľ si sám strháva peniaze na splátku z účtu dlžníka (klienta). Dlžník musí dať písomný súhlas s takýmto spôsobom platby a zároveň sa určuje aj maximálna hodnota, ktorú si môže veriteľ strhnúť.

Iný oprávnený (v liste vlastníctva)
Osoba, ktorá je oprávnená z titulu práva, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností (napr. vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, alebo právo prechodu cez pozemok).

Istina
Požičaný finančný obnos. Za požičanie tohto finančného obnosu platí dlžník (klient) veriteľovi odmenu (úrok).

Inžiniesko-geologický prieskum (skrátene IGP)
Inžiniersko-geologický prieskum. Je potrebný na zistenie inžiniersko-geologických pomerov staveniska pre potreby založenia objektu. Zjednodušene povedané, ukáže, či a v akej forme možno na danom pozemku stavať.

Inžinierske siete (skrátene IS)
Rozvody inžinierskych sietí ako napr. voda, kanalizácia, plyn, rozvody vysokého/nízkeho napätia a verejného osvetlenia na pozemku. O IS je potrebné sa zaujímať najmä pri kúpe stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu, niektoré obytné zóny totiž nemajú IS ešte vybudované, skolaudované alebo nie sú inak v poriadku (napr. nie sú sprevádzkované).

J

Jednorazová splátka (mimoriadna splátka)
Splátka mimo regulárneho splátkového kalendára, ktorou sa vypláca vopred dohodnutá časť istiny poskytnutého úveru s príslušenstvom  (dohodnuté poplatky  a úroky). Podľa súčasných pravidiel je možné uhradiť mimoriadnu splátku do maximálne 30% ročne zo zostávajúcej istiny.  

 

Nenašli ste v tejto časti od F do J nejaký realitný alebo finančný pojem, ktorý Vás zaujíma?
Napíšte nám, mi Vám odpovieme. 

 

Autor: Mária Cillerová, RSc.