Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Realitný slovník: Časť od D do E

Pridané: 3.8.2023

V časti realitný slovník  Vám vysvetlíme základné pojmy z oblasti realít a financií, tak aby ste nám dokázali jednoduchšie porozumieť. Vieme, že hovoríme svojim odborným jazykom. Je na čase, aby ste aj  nám porozumeli.  

ČASŤ: od D do E

Zdroj: DESIRE REAL, s.r.o, Wikipédia, Realitná únia SR

D

Daň z nehnuteľnosti
Daň nehnuteľnosti sa platí sa každý rok, platcom je vlastník. Daňové priznanie sa podáva do 31.januára, po nadobudnutí v predošlom kalendárnom roku. V ďalších rokoch finančný úrad zasiela platobný príkaz. Daň sa uhrádza do 31.mája, alebo v troch predpísaných splátkach ak je hodnota dane  vyššia ako 50 Eur.

Daň z pridanej hodnoty
Jedná sa o daň, ktorú platca dane odvádza z každého výnosu ( s výnimkami stanovenými zákonom) – tzv. daň na výstupe, v daňovom priznaní sa uskutoční odpočet dane uhradenej v rámci ceny tovaru alebo služieb dodávateľom – tzv. daň na vstupe, takže finančnému úradu sa odvedie rozdiel obidvoch súm (ak je rozdiel záporný, jedná sa o tzv. nadmerný odpočet, ktorý je finančným úradom, platcovi vrátený). Možno povedať, že sa jedná o zdanenie tzv. hrubej marže. Rovná sadzba dane je 20%.

Daň z príjmu
Daň zaťažujúca príjmy poplatníkov, ktorá sa počíta ako súhrn všetkých príjmov, vrátane príjmov z predaja nehnuteľnosti, pokiaľ nehnuteľnosť predáte do 5 rokov (viac info v inom článku na blogu). Sadzba dane z príjmu fyzických osôb 19% a 25% tzv. milionárska daň, sadzba dane z príjmu právnických osôb je 15% alebo 22%.

Developer
Developer je spoločnosť zastrešujúca výstavbu,  a to od štádia príprav (kúpa pozemku/projektu, stavebné povolenia, projektová dokumentácia, architektonické riešenie), cez výstavbu, vybavenie financovania až po predaj, resp. prenájom.

Dlh
Povinnosť dlžníka (klienta) niečo plniť druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu, tzn. veriteľovi.

Dlhopis
Cenný papier vyjadrujúci dlžný záväzok emitenta voči každému vlastníkovi tohto dokumentu alebo cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v menovitých hodnotách, vyplatenie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Dlhopisy, s výnimkou štátnych dlhopisov, sa vydávajú na základe štátneho povolenia.

Dlžník
Osoba zaviazaná veriteľovi (banke) splatiť pohľadávku.

Dodatočné zabezpečenie hypotekárneho úveru
Dodatočné zabezpečenie úveru, zvyšuje bonitu klienta. Banka ju vyžaduje, ak klient požaduje financovanie plnej hodnoty úveru.

Dohoda alebo aj Dohoda o sprostredkovaní (sprostredkovateľská zmluva) alebo aj Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie
Je zmluva na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ako bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa. Výsledkom je teda vyhľadanie záujemcu o sprostredkovanú službu. Ďalší proces ako zabezpečenie kúpnej zmluvy, alebo odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu/nájomníkovi je len bonus k službe, ktorú realitná kancelária poskytne nad rámec Sprostredkovania. 

Drobné stavby
Za drobné stavby sa považujú tie stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Príkladom drobných stavieb sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, ďalej podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj:
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Druhy pozemku 
Pre účely evidovania v katastri sa rozlišujú len tieto druhy pozemkov:  orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Doba splatnosti
Zmluvne dohodnuté časové obdobie, počas ktorého dlžník platí resp. musí po uplynutí daného obdobia veriteľovi vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky vrátane úrokov.

Dočerpanie
Stav, kedy boli klientovi vyplatené všetky dohodnuté finančné prostriedky.

Dohoda o prevode členských práv a povinností
Dohoda, na základe ktorej dôjde k prevodu členského podielu v bytovom družstve (vrátane práva nájmu družstevného bytu) z prevodcu na nadobúdateľa. K prevodu dôjde okamihom doručenia dohody bytovému družstvu, dohoda nepodlieha súhlasu orgánom bytového družstva.

Dražba
Verejný predaj, pri ktorom sa ponúka vec na kúpu väčšiemu počtu osôb. Táto vec je predaná udelením príklepu tomu, kto ponúkne viac, ak sa súčasne zaviaže, že splní podmienky pre tento predaj stanovené dražobnou spoločnosťou, ktorá ako jediná má oprávnenie verejnú dražbu vykonávať za účelom uplatnenia pohľadávky veriteľa.

Dražba dobrovoľná
Uskutočňuje na návrh vlastníka alebo inej osoby na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom predmetu dražby (hnuteľné, nehnuteľné veci atď.). Navrhovateľom dražby môže byť aj osoba, ktorá je oprávnená s predmetom dražby hospodáriť na základe zmocnenia podľa zvláštneho právneho predpisu, napr. likvidátor alebo správca konkurznej podstaty.

Dražba nedobrovoľná
Uskutočňuje na návrh dražobného veriteľa. Dražobní veritelia sú podľa zákona veritelia, ktorých pohľadávky sú zaistené záložným právom, obmedzením prevodu nehnuteľnosti alebo právom zadržovacím. Dražba sa uskutočňuje aj v prípade, že pohľadávka dražobného veriteľa nie je potvrdená právoplatným súdnym rozhodnutím.

Dražobná zábezpeka 
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie peňažných prostriedkov alebo bankovej záruky, ktorej výška a termín, do ktorého musí byť zložená dražobníkovi, určí dražobná vyhláška. Ak účastník dražby nevydraží predmet dražby, je dražobník povinný dražobnú istinu bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi.

Dražobná vyhláška
Vyhláška, ktorou dražobník vyhlási konanie dražby, je v nej uvedené, kto je dražobníkom, dátum a miesto konania dražby, popis predmetu dražby, o akú dražbu sa jedná, dátum a miesto konania prehliadok, najnižšie podanie, minimálne prihodenie, spôsob uhradenia ceny dosiahnutej vydražením, lehota pre zloženie dražobnej istiny podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi.

Dražobník
Osoba, ktorá organizuje a riadi dražbu, dražobníkom môže byť fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo tiež príslušný orgán štátnej správy.

Družstevný byt
Byt vo vlastníctve družstva a ku ktorému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvo, v družstve právo nájmu.

E

Extravilán 
Nezastavaná časť územia obce mimo (tzv. intravilánu). Obvykle ide o okrajové časti katastrálneho územia mimo súvislú zástavbu. Územie je určené územným plánom obce, mesta.

Exekučná činnosť
Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí exekútorom v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov („Exekučný poriadok“).

Exekučný príkaz 
Príkaz vydaný exekútorom na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených Exekučným poriadkom.

Exekučný titul 
Znamená vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekučným titulom je, okrem iného, aj rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu, notárska zápisnica obsahujúca právny záväzok a vyznačenie oprávnenej a povinnej osoby, právneho dôvodu, predmetu a času plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie príslušných orgánov Európskej únie.
 

Nenašli ste v tejto časti od D do E nejaký realitný alebo finančný pojem, ktorý Vás zaujíma?
Napíšte nám, mi Vám odpovieme. 

 

Autor: Mária Cillerová, RSc.