Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Realitný slovník: Časť od A do C

Pridané: 23.6.2023

V časti realitný slovník  Vám vysvetlíme základné pojmy z oblasti realít a financií, tak aby ste nám dokázali jednoduchšie porozumieť. Vieme, že hovoríme svojim odborným jazykom. Je na čase, aby ste aj  nám porozumeli.  

Zdroj: DESIRE REAL, s.r.o, Wikipédia, Realitná únia SR

A

Anuita (družstevný byt)
Anuita je zostávajúca časť úveru bytového družstva pripadajúca na konkrétny členský podiel. T.j. súhrn všetkých splátok, ktoré člen družstva bude ešte musieť zaplatiť. Tento záväzok pri prevode družstevného bytu prechádza na nadobúdateľa. Splatenie anuity je jednou z podmienok pri prevode bytu do vlastníctva. V praxi bytových družstiev zrejme došlo k významovému posunu, nakoľko slovo „anuita“ by sa malo vzťahovať k výške mesačnej splátky. Dnešný význam vlastne predstavuje súčet ostávajúcich anuitných splátok.

Anuitné splácanie 
Anuitné splácanie je spôsob splácania hypotekárneho úveru, kedy klient spláca po celý čas trvania záväzku stále rovnakú výšku splátky (za predpokladu nemennej úrokovej sadzby). Anuitná splátka sa vždy skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a z platby úroku. Vzájomný pomer týchto dvoch častí sa časom mení, spočiatku výrazne prevláda úrok, v závere splácania prevláda splátka istiny.

Apartmán
Definíciu apartmánu nájdeme iba vo vyhláške č. 277/2008 Z. z., kde je apartmán definovaný ako súčasť ubytovacieho zariadenia – apartmánového domu, či hotela.  Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom. Apartmán je teda určený na krátkodobé, prechodné ubytovanie.

Pojem apartmán je v stavebníctve pomerne často používaný developermi v situáciách, kedy dochádza výstavbou k obchádzaniu územného plánu. Developeri totiž vydávajú byty za apartmány v čase kedy žiadajú postaviť obytnú budovu aj v časti obce, kde územný plán pripúšťa len občiansku vybavenosť, alebo v rekreačnej oblasti. Pri kolaudácií sa opäť posudzuje, či uvedený nebytový priestor slúži na individuálne bývanie alebo prechodné ubytovacie služby. V liste vlastníctva je následne apartmán vedený ako Nebytový priestor, druh: Iný nebytový priestor, s poznámkou Apartmán. 

Taktiež apartmánom môžu byť byty, ktoré nevyhoveli svetlo-technickým podmienkam a neprepúšťajú dostatok svetla podľa technických noriem. Apartmány ako nebytové priestory sú zvyčajne lacnejšie. Kúpu apartmánu treba zvážiť najmä kvôli čerpaniu hypotéky, alebo prihláseniu k trvalému pobytu.

Ateliér 
Ateliér je priestranný presvetlený byt. Ide o byty, ktoré vznikli najčastejšie prestavbou podkroví v starších domoch, vyznačujú sa aj otvorenou dispozíciou. Ateliér býva aj označenie dielne umeleckého charakteru.

B

Bytové budovy
sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria
a) bytové domy,
b) rodinné domy,
c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

Bytový dom 
Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Byt
Byt je v zmysle § 43b ods. 4 Stavebného zákona obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s vlastným príslušenstvom, s vlastným uzavretím, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie.  Obytná plocha nesmie byť menšia ako 16 m2 a obytná izba musí mať výmeru minimálne 8m2.

Byty sa z hľadiska územného plánu nachádzajú v častiach zvaných IBV – individuálna bytová výstavba alebo Občianska vybavenosť. Na liste vlastníctva sú vedené ako Byty a zároveň sú v LV uvedené Stavby ako bytový alebo polyfunkčný dom, prípadne pozemok na ktorom je stavba umiestnená.  

Byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Byt rozostavaný
Miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením k bývaniu, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v akom, stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Budova
Stavba, spojená so zemou pevným základom, ktorá musí mať najmenej dva uzatvorené samostatné úžitkové priestory (s výnimkou hál), je priestorovo sústredená a navonok uzatvorená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Budovy sú taktiež zastrešené konštrukcie, ktoré môžu byť samostatne užívané. Postavené sú pre trvalé účely a určené na ubytovanie osôb alebo umiestnenie zvierat alebo vecí. Budovy nemusia mať steny. Postačujúce je, aby mali strechu, musí však existovať hranica, ktorá vytvára individuálny charakter budovy na oddelené používanie.

Budova rozostavaná
Budova aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už zrejmé stavebno – technické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia, pokiaľ je doposiaľ nebolo pridelené číslo popisné alebo evidenčné, resp. u typu budovy, kde sa číslo popisné alebo evidenčné neprideľuje, pokiaľ na ňu doposiaľ nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Bytový fond
Súhrn bytov v určenom území.

Banková záruka
Slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. V praxi vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určenej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, a to v prípade, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

Bonita klienta
Odhad schopnosti klienta splácať pôžičku. Banky rozdeľujú klientov do niekoľkých skupín. Zaradenie prebieha na základe porovnania príjmu, vzdelania, platobnej histórie a podobne.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)
Je stav, kedy majetok nadobudnutý niektorým z manželov v čase trvania manželstva vlastnia spoločne, s výnimkou majetku získaného dedičstvom, darom, z reštitúcií, veci osobnej povahy alebo majetok nadobudnutý jedným z manželov v súčinnosti so zmluvným zjednaním spísaným medzi manželmi, ktorý upravuje práva k majetku nadobudnutého v čase trvania manželstva a tento majetok sa považuje za majetok prislúchajúci do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Majetok v BSM je v prípade zániku manželstva nutné vysporiadať.

C, Č

Čerpanie
Využíva sa v bankovej terminológií, kedy inštitúcia poskytne dohodnuté finančné prostriedky poukáže  na účet klienta, alebo klientom určený dohodnutý iný účet napr. účet splatenia hypotéky predávajúceho.

Čerpanie postupné
Poskytnutie dohodnutých finančných prostriedkov vo viacerých splátkach na účet klienta, alebo iné klientom, určené účty. Každé ďalšie čerpanie je umožnené až po splnení podmienok uvedených v úverovej zmluve.

Číslo orientačné
Orientačné číslo domu slúži na zjednodušenú orientáciu  v obci a na konkrétnej ulici.

Číslo súpisné/ popisné
Popisné číslo (využívané do roku 1970) a Súpisné číslo (po roku 1970 až do súčasnosti).  Oba názvy sú zaužívané na označenie samostatnej budova trvalého charakteru, ktorá je oddelená od inej budovy. Označenie je identifikátorom v katastrálnej evidencii a každá obec určuje súpisné číslo podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z..

 

Nenašli ste v tejto časti od A do C nejaký realitný alebo finančný pojem, ktorý Vás zaujíma?
Napíšte nám, mi Vám odpovieme. 

 

Autor: Mária Cillerová, RSc.