Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Viete čo znamená pojem nájom, prenájom a podnájom?

Pridané: 6.4.2023

Veľmi často zaužívané slovo Prenájom nie je práve najvhodnejší termín, nakoľko nie je určený niektorým zo zákonom.  Jeho správny výraz je Nájom. A ako je definované zákonom si môžete prečítať už tu: 

V zmysle Občianskeho zákonníka (§663 a nasl.) je Nájom definovaný ako: právny pomer, na základe ktorého jeden účastník (prenajímateľ) prenecháva za odplatu druhému účastníkovi (nájomníkovi) vec, aby ju dočasne, v dohodnutom čase alebo bez časového určenia užíval alebo z nej bral úžitky.

Preto zmluvný vzťah vzniká nájomnou zmluvou medzi Prenajímateľom a Nájomcom.  

Podľa typu nehnuteľnosti sa Nájom najčastejšie riadi:

 • Nájom domu/bytu podľa Občianskeho zákonníka
 • Nájom bytu podľa zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu
 • Nájom Nebytových priestorov  podľa zákona č.116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Pôda: č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
 • Obchodný zákonník vo vzťahu medzi právnickými osobami

Nájomná zmluva by mala obsahovať:

 • Zmluvné strany
 • Detailný popis predmetu nájmu
 • Doba nájmu a rozsah užívania
 • Nájomné, energie a platobné podmienky
 • Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
 • Zánik nájmu
 • Zmluvná pokuta
 • Prílohy: pôdorys bytu, domu, garáže, parkovacieho státia, príslušenstvo

 

Podnájom je nájom nehnuteľnosti (alebo jej časti) Nájomcom tretej strane t.j Podnájomníkovi v zmysle podmienok existujúcej nájomnej zmluvy nájomcu. V tomto prípade sa z Nájomcu stáva „Prenajímateľ“, ktorý si definuje podmienky nájmu v novej zmluve.

Podľa §666 Občianskeho zákonníka je Nájomca oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Ak nájomca dá vec do podnájmu v rozpore so zmluvou, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ďalej je podnájom špecifikovaný v §719, ktorý pojednáva o podnájme časti bytu a §720 o Nájme a podnájme nebytových priestorov.

V praxi sa najčastejšie s podnájmom stretávame pri nájme bytu študentom, pričom nájomná zmluva je podpísaná jedným zvyčajne prvým nájomcom a ten si následne obsadzuje byt inými študentami po obdobie nájmu nehnuteľnosti. Ďalším typickým príkladom je nájom bytu firmou alebo pracovnou agentúrou a následné obsadzovanie bytu pracovníkmi je riadené zmluvou o podnájme.   

Zmluva medzi nájomcom a podnájomníkom by mala kopírovať podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve medzi Prenajímateľom a nájomcom. Pokiaľ tomu tak nie je, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy s nájomcom. Taktiež v nájomnej zmluve je takmer vždy ošetrené, či prenajímateľ udeľuje právo nájomcovi na prenájom.

Tak a máte v tom jasno! Pokiaľ nie, obráťte sa na nás a my Vám radi pomôžeme.

Viac o nami poskytovaných službách v oblasti nájmu nájdete tu.

Autor: Mária Cillerová, RSc.